Verwerken van persoonsgegevens

Home > Voor Bewoners > Proclaimer en privacy > Verwerken van persoonsgegevens

Verwerken van persoonsgegevens

Waarom de gemeente persoonsgegevens van u mag verwerken

De gemeente Hilvarenbeek verwerkt veel persoonsgegevens. Dit is nodig om de gemeentelijke diensten aan de inwoners te kunnen leveren en om onze gemeentelijke taken te kunnen vervullen. De verwerking van persoonsgegevens voor deze dienstverlening en uitvoering van gemeentelijke taken is altijd in een wet of daarop gebaseerde regelgeving vastgelegd. Om onze taken en dienstverlening uit te kunnen voeren moeten we soms overeenkomsten sluiten. Daarvoor kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te verwerken. Het komt voor ook voor dat we persoonsgegevens verwerken om levensbelangen van mensen te beschermen. Tenslotte vragen we soms uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Hierbij leggen we u altijd de keuze voor om toestemming te weigeren zonder dat dit betekent dat wij dan een dienst, waar u recht op hebt, niet leveren.

De doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

We verzamelen persoonsgegevens altijd voor een bepaald doel. Dat doel moet duidelijk zijn en vooraf bekend. We zorgen ervoor dat u weet wat het doel is als wij uw persoonsgegevens vragen. Wij mogen uw persoonsgegevens vervolgens niet zo maar voor een ander doel gebruiken. In sommige gevallen is in de wet geregeld dat wij persoonsgegevens wel voor een ander doel mogen gebruiken. Dat is bijvoorbeeld in sociale wetgeving het geval voor fraudebestrijding of in regelgeving voor veiligheid en openbare orde. Daarbij zijn waarborgen opgenomen om te voorkomen dat er misbruik van gemaakt wordt. Soms hebben wij eerder al gegevens van u gekregen voor een bepaalde dienst die we ook voor een andere dienst, die u aanvraagt, kunnen gebruiken. Dan kunnen we ze niet altijd zo maar gebruiken. Voor het gebruik van gegevens uit een eerdere registratie hebben we vaak uw toestemming nodig. U heeft dan altijd de keus om die toestemming te weigeren. U zult de gegevens die nodig zijn voor de nieuw aangevraagde dienst dan wel opnieuw moeten verstrekken.

We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen we dus alleen voor een duidelijk doel verwerken. Daar hoort bij dat we niet meer persoonsgegevens verwerken dan we nodig hebben voor dat doel. We zullen ook alleen noodzakelijke verwerkingshandelingen toepassen.

We vernietigen persoonsgegevens zodra het kan

Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn vernietigen we. Als gemeente zijn we in veel gevallen gebonden aan termijnen in wetgeving voor het bewaren van gegevens. Die termijnen kunnen verschillen per doel van de verwerking en per wettelijke regeling.

We beveiligen persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken moeten juist blijven en niet terecht komen bij mensen of organisaties die ze niet mogen hebben. Daarom beveiligen wij de persoonsgegevens en hebben we afspraken met medewerkers over geheimhouding. De beveiliging bestaat uit maatregelen over toegang tot ruimten en automatiseringssystemen, het bijhouden wie er wijzigingen in gegevens aanbrengen, afspraken over wie welke gegevens mag verwerken e.d. De gemeenten hebben hiervoor met elkaar een beveiligingssysteem dat speciaal voor gemeenten is opgezet. Periodiek wordt getoetst of dit beveiligingssysteem nog voldoet en of wij dit ook daadwerkelijk toepassen.

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente

In de wetgeving is er onderscheid tussen enkele categorieën persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens die niet nader zijn omschreven. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: Naam, adres, woonplaats, email adres, het adres van een internetverbinding, het adres van een smartphone, telefoonnummer, geboortedatum, IBAN e.d.
  • Bijzondere categorieën persoonsgegevens: ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond, verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
  • Strafrechtelijke gegevens.
  • Burgerservicenummer.

Voor de laatste drie categorieën geldt dat ze alleen verwerkt mogen worden als dat op basis van wettelijke regelingen is toegestaan. De gemeente verwerkt veelpersoonsgegevens. Welke gegevens we concreet van u verwerken hangt af van de diensten die wij u leveren, de verplichtingen die u heeft etc.In het overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens kunt u zien welke persoonsgegevens wij voor welke doelen verwerken.

U mag de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

Inzien

U kunt ons vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, voor welke doelen wij dat doen, waarom we dat mogen doen, hoe lang we de gegevens waarschijnlijk bewaren, van wie we de persoonsgegevens hebben gekregen, wie de persoonsgegevens van ons ontvangen en of we besluiten nemen op grond van een volledig geautomatiseerd proces van verwerking van persoonsgegevens en wat de opzet van dat geautomatiseerde proces is. U kunt ook via dit formulier een verzoek indienen.

Laten rectificeren (corrigeren)

Als u fouten tegenkomt in de persoonsgegevens die wij van u verwerken dan moeten wij de gegevens corrigeren of aanvullen.

Opvragen om mee te nemen of over te laten dragen

U kunt uw gegevens opvragen om ze mee te nemen naar een andere organisatie of ze daarnaar toe laten sturen. Dit is vooral bedoeld voor als u bijvoorbeeld naar een andere internetprovider of een ander energiebedrijf gaat. Als u in een andere gemeente gaat wonen is dit grotendeel als geregeld. Het kan wellicht bij sommige voorzieningen zoals maatschappelijke ondersteuning of jeugdzorg aan de orde zijn. Hierin zal dan echter vooral de zorgaanbieder een rol spelen.

Laten wissen

U kunt verlangen dat wij persoonsgegevens van u wissen. Dat kan als wij gegevens van u verwerken op basis van toestemming en u die toestemming hebt ingetrokken. Het kan ook als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze verwerkten. Voor gemeenten gelden er echter wettelijke verplichtingen voor het bewaren van gegevens. Daardoor zullen we niet altijd kunnen voldoen aan een vraag om wissen van persoonsgegevens.

Verwerking laten beperken

Als u wilt dat uw persoonsgegevens niet verwerkt blijven worden in afwachting van een besluit op een verzoek om correctie of een bezwaar tegen verwerking, dan kunt u om beperking van de verwerking vragen. Uw gegevens blijven dan wel opgeslagen, maar worden alleen met uw toestemming verwerkt in de periode dat de beperking geldt.

U kunt ook:

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als die verwerking plaatsvindt vanwege vervulling van een taak van algemeen belang die wij hebben of een taak in het kader van uitoefening van openbaar gezag die aan ons is opgedragen. Als uw belangen, rechten of vrijheden zwaarder wegen dan de uitoefening van onze taken, dan moeten wij de verwerking stoppen.
U kunt ook bezwaar maken tegen een besluit op grond van geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

Een klacht indienen of verzoek bij de Autoriteit persoonsgegevens

Als u vindt dat wij niet goed met uw persoonsgegevens of uw verzoeken of bezwaren daarover om gaan, dan kun u een klacht indienen bij de landelijke toezichthouder. Dit is de Autoriteit persoonsgegevens. U kunt daar ook om advies of bemiddeling vragen.

Autoriteit persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
0900 - 2001 201 (ma t/m vrij 9.00 – 17.00 u)